Dabas parks - prieks vai bieds

12.09.2016

b.jpg15.septembrī pl.13.00 Kandavas novada domes zālē Abavas ielejas attīstības centrs aicina zemju īpašniekus un iedzīvotājus uz semināru  “Dabas parks- prieks vai bieds”.

Tā būs pirmā tikšanās pēc dabas parka “Abavas senleja” Dabas aizsardzības plāna pieņemšanas, lai pārrunātu dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā gūtās atziņas un iepazītos ar tā izstrādes laikā atklātajām dabas vērtībām. Semināra īpašais viesis – ornitologs Edgars Dzenis.

Putnu faunas izpētes ietvaros dabas parkā “Abavas senleja” konstatētas 26 īpaši aizsargājamas putnu sugas, no kurām 23 sugas ir iekļautas Putnu Direktīvas (79/409/EEC) 1.pielikumā, savukārt 10 putnu sugām ir veidojami mikroliegumi. Kā tas ietekmēs dabas parka iedzīvotājus – to tad jautāsim speciālistam.

Seminārs notiek projekta “Komunikācijas kanāls sadarbībai Abavas senlejā” ietvaros un tā mērķis ir, saskaņojot dabas aizsardzības un sociālekonomiskās intereses, veicināt dabas vērtību saglabāšanos un vietējās uzņēmējdarbības attīstību. Izglītot un iesaistīt vietējos iedzīvotājus un uzņēmējus praktiskā aizsargājamās teritorijas uzturēšanā, ievērojot prasības, kas attiecas uz īpaši aizsargājamu teritoriju un kuras ietvertas topošajā dabas parka “Abavas senleja” dabas aizsardzības plānā.

Deviņos bezmaksas praktiskās apmācības semināros dabas parka “Abavas senleja” iedzīvotāji varēs uzzināt par videi draudzīgu saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Semināru tēmas būs saistītas ar patreizējo pieredzi zālāju atjaunošanā, mežu apsaimniekošanā, dabas taku ierīkošanā, atpūtas vietu izveidošanā un popularizēšanā, tūrisma produktu veidošanā, atkritumu apsaimniekošanā.

Paredzēts, ka semināri tiks organizēti Abavas senlejas dabas parka dažādās vietās atbilstoši semināra tēmai, ar iespēju iziet dabā un redzēt cilvēka darbības vai bezdarbības rezultātu. Par semināru lektoriem tiks uzaicināti vides eksperti un citi vides speciālisti, kas pārzina dabas parka “Abavas senleja” teritoriju, kā arī pārstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldes, Lauku atbalsta dienesta, novadu pašvaldībām, zemju īpašnieki un citas organizācijas, kuru darbība saistīta ar dabas parka teritoriju apsaimniekošanu un uzraudzību.

Projektu “Komunikācijas kanāls sadarbībai Abavas senlejā” finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Projektu realizē biedrība “Abavas ielejas attīstības centrs”.

Projekta vadītāja Iveta Piese

Tel.28396830

back to top