Par projktu Kājāmgājēju dienas Abavas senlejā

05.05.2014

b.jpgProjektu „ Kājāmgājēju dienas Abavas senlejā” īsteno biedrība „ Abavas ielejas attīstības centrs”. Tā mērķis ir veidot iedzīvotāju izpratni par bioloģisko daudzveidību dabas parkā Abavas senlejā, veicināt iemaņu un prasmju veidošanos aktīvai atpūtai dabā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

Visi pasākumi paredzēti kā semināri dabā, izmantojot dabas parka Abavas senleja ainavu, reljefu un citus pieejamos resursus, ejot ar kājām kopā ar zinošiem pavadoņiem un popularizējot aktīvu dzīves veidu – tieši iešanu ar kājām, mācoties saudzīgu attieksmi pret dabu, neatstājot aiz sevis atkritumus, pamanot un ievērojot zīmes dabā, uzzinot vairāk par augiem un dzīvniekiem, upju ielejām, klintīm, nogruvumiem, akmeņiem, kultūras un vēstures pieminekļiem un vietējās nozīmes interesantiem objektiem. Pasākumos tiks izmantoti vietējo iedzīvotāju stāsti un pieredze, leģendas, vietvārdi un dziesmas.

Projekta nepieciešamību radījusi situācija, kad teritorijai ir populāra, bet tai pašā laikā nav pietiekamas informācijas, kur drīkst iet, ko drīkst te darīt. Pēdējos gados ar sabiedrības līdzdalību ir izveidotas jaunas takas, atpūtas vietas, izveidota pieeja īpaši aizsargājamiem objektiem, novirzīta potenciālo tūristu plūsma no īpaši aizsargājamu augu dzīvotnēm. Semināros un pasākumos tiekoties ar iedzīvotājiem ir liela interese un vēlme uzzināt vairāk par dabas vērtībām Abavas senlejā.

Dabas parkam Abavas senleja nav pieejama atsevišķa detalizēta karte (pirmais un vienīgais izdevums 2008.). Tā kā tā teritorija ir Kandavas, Talsu un Kuldīgas novados, tad katra pašvaldība finansē tikai tādus izdevumus, kas skar viņu teritoriju. Projekta laikā paredzēts izdot „Abavas senlejas taku grāmatiņu”, kurā būtu taku shēmas un ieteicamie maršruti kājāmgājējiem. Grāmatiņa būs pieejama Kandavas un Sabiles Tūrisma informācijas centros, biedrības birojā, Abavas senlejas tūrisma uzņēmumos un kājāmgājēju dienu pasākumu laikā.

Starp Kandavu un Sabili visi dabas objekti un takas ir brīvi, bez maksas pieejamas apmeklētājiem. Pie daudziem no tiem zemju īpašnieki paši nedzīvo un atkritumu savākšanu veic ļoti neregulāri vai arī vispār to nedara. Projekta laikā notika tradicionālā Abavas ielejas sakopšanas talka ( notiek kopš 2005.gada), kuras laikā tika savākti atkritumi gar Abavas upi un publiski pieejamās atpūtas vietās un attīurītas dabas takas no sakritušajiem kokiem.

Problēmu rada arī infrastruktūras bojājumi, kas vairāk ir Kandavas pilsētā, un zināms, ka tos veikuši skolu jaunieši. Akcijas mērķis izmantojot reklāmas kampaņu radio un publikācijas internetā, kā arī tiekoties ar ceļotājiem un skolēniem, aicināt neizmest atkritumus dabā un saudzēt infrastruktūru. To veicinātu skolēnu radošo darbu konkurss un ierosinājums klasēm uzņemties šefību par kādu no objektiem.

Mūsdienās cilvēkiem zūd iemaņas un prasmes atpūtai brīvā dabā- kā ģērbties, kādus apavus izvēlēties, ko ņemt līdzi, kā atrast ceļu nepazīstamā apvidū. Projekta laikā notiks pārgājieni- semināri, kuru sagatavošanā tiks doti šie vērtīgie padomi un to norises laikā ikviens varēs iepazīties ar dabas parka bioloģisko daudzveidību kopā ar vides gidiem un sugu un biotopu ekspertiem.

Kājāmgājēju dienu laikā paredzēti deviņi pārgājieni- semināri ar dažādu grūtības pakāpi pavasarī, vasarā un rudenī vēršot akcentu uz tieši tam gadalaikam raksturīgāko. Bezlapu periodā pavasarī un rudenī iespējams redzēt Amulas un Imulas upju gravas, atklājas reljefs, ainava, ir iespēja piekļūt iežu atsegumiem upju krastos. Vasaras pārgājienos- semināros vairāk uzmanības tiks veltīts pļavām un kukaiņiem. Lielākais un aktīvākais kājāmgājēju dienu pasākums paredzēts oktobrī, kad pēc Kandavas TIC statistikas bija vislielākā interese par dabas objektiem un takām. Tiks piedāvāti maršruti dažādām vecuma grupām ar atšķirību fiziskās sagatavotības pakāpi iekļaujot orientēšanās elementus, uzdevumus prātam un iespēju radoši izpausties.

Projekts veicinās sadarbību starp biedrības „Abavas ielejas attīstības centrs” biedriem un zemju īpašniekiem, uzņēmējiem un pašvaldībām. Tā realizācijā piedalīsies biedrības biedri un sadarbības partneri no biedrībā pārstāvētā Latvijas dabas fonda.

Projekta idejas rosinājusi dziesma:

Kājāmgājējs
(V.Bumbiers, J. Liepiņš)

Vai esi kājām nostaigājis ceļu
No Kandavas līdz Sabilei
Un reibā vērojis cik Saule dāsni
Te visam pāri gaismu lej?

Vai esi savu sakarsušo plaukstu
Reiz ļāvis veldzēt Abavai
Un skatījies, kā liepu brūnās rokas
Met ziedu rotu viļņos tai?

Vai esi ieelpojis pļavas smaržu
Un jutis, kā tur bites san?
Vai esi dzirdējis, ar kādu versmi
No krasta krastā balsis skan?

Un vai tu redzēji, kā Vīna kalnā
No saldām sulām ķekars tvīkst?
Bet ja tu neesi šo ceļu nostaigājis,
Tev dzīvē vienas skaistas dienas trūkst.

Projektu finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.

back to top